1965) పరిశుద్ధులై యుండుడి దైవ చిత్తమున పెరుగుడి

** TELUGU LYRICS **

    పరిశుద్ధులై యుండుడి దైవ చిత్తమున పెరుగుడి
    యథార్దులై యుండుడి

1.  నడతలలో - వస్త్రములలో
    ఆటంకము లేమియు లేకుండ
    అడుగు ప్రశ్న జవాబులలో
    విడువకజూపుము - పరిశుద్ధత

2.  పనులలోన ప్రతిస్థలమున
    పరిశుద్ధ జీవిత మవసరము
    ప్రతిదారిన్ - ప్రతి సమయమున
    పనులలో చూపుము - పరిశుద్ధత

3.  ప్రేమ ఐక్యత పెరుగజేయున్
    శ్రమ దుఃఖముల దూరపరచున్
    ప్రియముతో నెల్లరు చేరిపోరు
    మాని కోరుము - పరిశుద్ధత

4.  దేవునిపోలిన జీవముఁజూప
    కావలయును పావన జీవం
    జీవిత వేషంబు వ్యర్థము
    కీడునుబాపును - పరిశుద్ధత

5.  శుద్ధసాక్ష్యము - భద్రపరచును
    ఇద్దరిణిలో సిద్ధపరచున్
    శుద్ధమగు - చిత్తంబు కలుగు
    శాశ్వతశుద్ధి - పరిశుద్ధత

6.  నీతితోడ - జ్యోతియుండిన
    లేదు కొఱత లేదు చూడన్
    మేదినిపై నిలుచు శేషము
    వాదమేమి నికలేదు - పరిశుద్ధత

7.  ఇలను దేహమాత్మలందు
    కల్మషంబు కానరాదు
    తెలుపగు తేటైన మచ్చలు
    సిలువరక్తమున – పరిశుద్ధత

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments