1909) పరమ రక్షక యేసు ప్రభువా నే నీ పాలఁ పడితి

** TELUGU LYRICS **

    పరమ రక్షక యేసు ప్రభువా నే నీ పాలఁ పడితి పాలన సేయవే
    ధరజనంబులుసేయు బహువిధ దురితములు క్షమియించి సద్గతి తెరవు
    జూపి తరింపఁజేసెడి దొరవటంచును మరుగుజోచ్చితి 
    ||పరమరక్షక||

1.  క్షితి నబ్ధి తీర పై కతయైన నెన్ననా యితియౌను లెక్కింపఁగా
    కుతల జన్మంబెత్తియేనిట బ్రతుకు దినముల జేయునఘములు మతి
    దలపనిమితా యుతంబులు పతితు డనునాగతి యెరుంగను
    ||పరమరక్షక||

2.  పసలేని మాయా దు ర్వ్యసనంబులను జెంది దెసదప్పి యున్నాఁడను
    వసుధలో దుష్టునికి లోఁబడి మసలజాలని బలహీనత గసటు కన్నులగప్పి
    కడు మా నసము దూలి విలాపినైతిని
    ||పరమరక్షక||

3.  మదితప్పి గొఱ్ఱెల మంద బాసినగొఱ్ఱె చెదరి చలించినట్లు వదలకెపుడు
    దురాత్మలైరి స ముదయమునఁ బడితిరిగి వడిచెడి మదికి విశ్రమమేమి
    లేమిని హృదయ సంతాపముల సుడిఁబడి
    ||పరమరక్షక||

4.  మదపున్నాగము భంగి మత్తిల్లి దుర్భావ హృదయుఁడనై చెడితిని
    గొదగొనుచు గాయములతో నా యెద దృఢంబించుకయు లేమినిఁ గదల
    శక్యము గాక మూల్గుచు గొదువలకు లోనైతి ద్రోహిని
    ||పరమరక్షక||

5.  అమిత దురాత్ముఁడ నని కడఁ ద్రోయక క్షమియింపు మీ కరుణచే
    తమిని మిక్కిలి దుర్విషయగుణ సముదంబులు జుట్టి పాపపు తమము గప్పియు
    గలుషకానన సమితిలోఁబడి శ్రమలు నొందుచు
    ||పరమరక్షక||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments