1926) పరలోకము నుండి భువికరుదెంచెను లోకరక్షకుడు

** TELUGU LYRICS **

పరలోకము నుండి భువికరుదెంచెను లోకరక్షకుడు
తన ప్రజలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రక్షించున్
దైవ కుమారుడు ఇమ్మానుయేలనువాడు
ఆ దైవ కుమారుడు ఇమ్మానుయేలనువాడు
యూదయ దేశపు బేత్లెహేములో
కన్య మరియ గర్భమందున
యూదుల రాజుగా పుట్టిన యేసు
సర్వశక్తి గల దేవుని సుతుడు
మరణచ్చాయలో ఉండిన ప్రజలకై
జీవపు వెలుగై ఇలకేతెంచెన్
లోకపాపము తానె భరించి
ప్రతీ మనిషికి జీవమునిచ్చును

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments