1920) పరలోకం నా దేశం పరిశుద్ధ దూతల సహవాసం

** TELUGU LYRICS **

పరలోకం నా దేశం
పరిశుద్ధ దూతల సహవాసం
పరిపూర్ణతయే నా ధ్యేయం
యేసయ్యే నా జీవం
హల్లేలూయా హల్లేలూయా హల్లేలూయా
ఆరాధనా నీకేనయ్యా
నా ధైవమా నిత్యత్వమా
సమాధానమా నా ధ్యానమా
నీలోనే చరితార్ధమా
సువార్తను ప్రకటించెదా సర్వలోకానికి
యేసయ్యే మార్గమని ప్రచురపరచేదన్

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments