1882) పంపుము దేవా దీవెనలతోఁ పంపుము దేవా


** TELUGU LYRICS **

పంపుము దేవా దీవెనలతో – పంపుము దేవా (2)
పంపుము దయ చేత పతిత పావన నామ
పెంపుగ నీ సేవ ప్రియమొప్ప నొనరింప         
||పంపుము||

మా సేవ నుండిన మా వెల్తు-లన్నియు (2)
యేసుని కొరకు నీ వెసఁగఁ క్షమియించుచు
||పంపుము||

వినిన సత్యంబును – విమలాత్మ మది నిల్పి (2)
దినదినము ఫలములు దివ్యముగ ఫలియింప 
||పంపుము||

ఆసక్తితో నిన్ననిశము సేవింప (2)
భాసురంబగు నాత్మ వాసి-కెక్కగ నిచ్చి 
||పంపుము||

** ENGLISH LYRICS **

Pampumu Devaa Deevenalatho Pampumu Devaa (2)
Pampumu Daya Chetha Pathitha Paavana Naama
Pempuga Nee Seva Priyamoppa Nonarimpa         
||Pampumu||

Maa Seva Nundina Maa Velthu-lanniyu (2)
Yesuni Koraku Nee Vesaga Kshamiyinchuchu 
||Pampumu||

Vinina Sathyambunu – Vimalaathma Madi Nilpi (2)
Dinadinamu Phalamulu Divyamuga Phaliyimpa
||Pampumu||

Aasakthitho Ninnanishamu Sevimpa (2)
Bhaasurambagu Naathma Vaasi-kekkaga Nichchi 
||Pampumu||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments