1883) పంపుము దేవా పనివారలను పంటను కోయుటకు

** TELUGU LYRICS **

    పంపుము దేవా పనివారలను – పంటను కోయుటకు
    నేడు పంటను కోయుటకు
    కొంతమందియే శ్రమ పడుచుండగా
    చింతయే లేని క్రైస్తవులందరిన్ 
    ||పంపుము||

1.  నాగలి మీద చేయినివేసి వెనుకకు చూడక సాగెడి వారిని
    భారము గలిగి సువార్త గింజలు 
    దున్నిన యెడల చల్లెడివారిని (2)
    ||పంపుము||

2.  తెల్లవారిన పొలములు చూచి తెల్లవారక ముందే లేచి
    ఉల్లము దేవుని ఆత్మతో నిండగ 
    ఉల్లాసముతో కూర్చెడి వారిని (2) 
    ||పంపుము||

3.  పరమండలము సంతసమొందగ 
ధరణిలో ఆత్మల సంపద పండగ
    చిరజీవమును ఒసగెడు యేసుని 
    రక్షణ వార్తను చాటెడు వారిని (2)
    ||పంపుము||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments