1819) నుతి సేయను లేవే యో మనసా

** TELUGU LYRICS **

    నుతి సేయను లేవే యో మనసా నుతిఁజేయను లేవే క్షితిని దివిని
    హితమతిఁ బ్రోచెడి సుతుని జనకుని శుద్ధాత్మునిఁ ద్ర్యేకుని 
    ||నుతి||

1.  సూర్యుని కాంతి సొంపగు పంటలు సుకాలక్షేమముల్ శోభిలు
    గేహమున్ ఆర్య సాంగత్యము నైశ్వర్యముల నిల ననుభవింపవె నీవా
    యాఢ్యుని పేర్మిని
    ||నుతి||

2.  దురితము లందె దుర్గతి నున్న నీ కురుతర ప్రేమను బరమార్థ
    మీయను వరపుత్రు నొసఁగఁడె వందనీయుఁడు ప్రభు మరిమరి
    మ్రొక్కు మా పరమోపకారిని
    ||నుతి||

3.  జీవము జ్ఞానము జీవము నొసంగెడు పావనాత్మను నీకై పంపిన
    దేవుడు కేవల దోష స్వ భావము మార్చఁడె సేవ జేయుమ నీవా
    పావనమూర్తికి
    ||నుతి||

4.  కరములు పదముల్ కనకాదు లన్నియు స్వరమును చిత్తము స్థిరమగు
    ప్రేమయు మరి నీదు హృదయము పరమాత్ము సేవకై పరిపూర్ణముగ
    నిచ్చి ప్రణుతించు మాయనన్
    ||నుతి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments