1848) నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి


** TELUGU LYRICS **

నేను తగ్గాలి యేసు – నీవే హెచ్చాలి (2)
నేను పూర్తిగా మరుగై – నీవే కనబడాలి (2)
ఇదియే నా ప్రార్థన – నీ చిత్తము (2)      
||నేను||

నేను యేసుతో కూడా సిలువ వేయబడాలి (2)
నా స్వార్ధ్య జీవితమంతా లయమైపోవాలి (2)
యేసూ నీ స్వభావము నాలో అధికమౌతు ఉండాలి (2)
పరలోక జీవము నాలో అభివృద్ధి చెందాలి (2)      
||ఇదియే||

ఆదాము పాపము నాలో వసియించియుండగా (2)
యేసూ నీ రక్తమే దాని నశియింప చేయును (2)
ఆటంకమేమియు లేక జీవధారలుండాలి (2)
యేసూ నీ జీవము నాలో నింపబడుతు పోవాలి (2) 
||ఇదియే||

** ENGLISH LYRICS **

Nenu Thaggaali Yesu – Neeve Hechchaali (2)
Nenu Poorthigaa Marugai – Neeve Kanabadaali (2)
Idiye Naa Praarthana – Nee Chitthamu (2)        
||Nenu||

Nenu Yesutho Koodaa Siluva Veyabadaali (2)
Naa Swaardhya Jeevithamanthaa Layamaipovaali (2)
Yesu Nee Swabhaavamu Naalo Adhikamauthu Undaali (2)
Paraloka Jeevamu Naalo Abhivruddhi Chendaali (2)        
||Idiye||

Aadaamu Paapamu Naalo Vasiyinchiyundagaa (2)
Yesu Nee Rakthame Daani Nashiyimpa Cheyunu (2)
Aatankamemiyu Leka Jeevadhaaralundaali (2)
Yesu Nee Jeevamu Naalo Nimpabaduthu Povaali (2)   
||Idiye||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
--------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments