1766) నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును (138)


** TELUGU LYRICS **

    - ఎమ్.కృపారావు 
    - Scale : Em

    నీవు చేసిన ఉపకారములకు
    నేనేమి చెల్లింతును (2)
    ఏడాది దూడెలనా - వేలాది పోట్టేల్లనా 
    ఏడాది దూడెలనా - వేలాది పోట్టేల్లనా  
    ||నీవు చేసిన||

1.  వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
    నీకిచ్చినా చాలునా (2)
    గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
    నీకిచ్చినా చాలునా (2)  
    ||ఏడాది||

2.  మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
    మరణించితివ సిలువలో (2)
    కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
    నడిపించుమో యేసయ్యా (2)
    ||ఏడాది||

3.  విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
    నా హృదయ మర్పింతును (2)
    రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
    నిను వెంబడించెదను (2)
    ||ఏడాది||

4.  ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
    నీకేమి చెల్లింతును (2)
    కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
    అర్పించినా చాలునా (2)
    ||ఏడాది||

** ENGLISH LYRICS **

    Neevu Chesina Upakaaramulaku
    Nenemi Chellinthunu (2)
    Aedaadi Doodelanaa - Velaadi Pottellanaa 
    Aedaadi Doodelanaa - Velaadi Pottellanaa   
    ||Neevu Chesina||    

1.  Velaadi Nadulantha Visthaara Thailamu
    Neekichchinaa Chaalunaa (2)
    Garbha Phalamina Naa Jeshtya Puthruni
    Neekichchinaa Chaalunaa (2)     
    ||Aedaadi||

2.  Maranapaathrudanaiyunna Naakai
    Maraninchithiva Siluvalo (2)
    Karuna Choopi Nee Jeeva Maargaana
    Nadipinchumo Yesayyaa (2) 
    ||Aedaadi||

3.  Virigi Naligina Baliyaagamuganu
    Naa Hrudaya Marpinthunu (2)
    Rakshana Paathranu Chebooni Nithyamu
    Ninu Vembadinchedanu (2) 
    ||Aedaadi||

4.  Ee Goppa Rakshana Naakichchinanduku
    Neekemi Chellinthunu (2)
    Kapata Natanaalu Lenatti Hrudayaanni
    Arpinchinaa Chaalunaa (2)    
    ||Aedaadi||

** CHORDS **

    Em D                  Em
    నీవు చేసిన ఉపకారములకు
        D        Em
    నేనేమి చెల్లింతును (2)
      D          C      D     Em D
    ఏడాది దూడెలనా - వేలాది పోట్టేల్లనా 
         C      D                Em
    ఏడాది దూడెలనా - వేలాది పోట్టేల్లనా  
    ||నీవు చేసిన||

                         G    Em
1.  వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
      Am           Em
    నీకిచ్చినా చాలునా (2)
        D            Em
    గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
      D              Em
    నీకిచ్చినా చాలునా (2) 
    ||ఏడాది||

2.  మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
    మరణించితివ సిలువలో (2)
    కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
    నడిపించుమో యేసయ్యా (2)
    ||ఏడాది||

3.  విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
    నా హృదయ మర్పింతును (2)
    రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
    నిను వెంబడించెదను (2) 
    ||ఏడాది||

4.  ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
    నీకేమి చెల్లింతును (2)
    కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
    అర్పించినా చాలునా (2)
    ||ఏడాది||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments