1804) నీవేయని నమ్మక యేసు నాకు నీవేయని నమ్మిక


** TELUGU LYRICS **

నీవేయని నమ్మిక
యేసు నాకు.. నీవేయని నమ్మిక
నీవే మార్గంబు – నీవే సత్యంబు
నీవే జీవంబు – నీవే సర్వంబు           
||నీవే||

పెడదారిని బోవగ
నా మీదికి.. ఇడుమలెన్నియో రాగ
అడవిలో బడి నేను – ఆడలుచు నుండగ
తడవకుండ దొరుకు – ధన్యమౌ మార్గంబు   
||నీవే||

కారు మేఘము పట్టగ
నా మనస్సులో.. కటిక చీకటి పుట్టగ
ఘోరాపదలు చేరి – దారియని భ్రమపడగ
తేరి చూడగల్గు – తేజోమయ మార్గంబు 
||నీవే||

లేనిపోని మార్గంబు
లెన్నోయుండ.. జ్ఞానోపదేశంబు
మానుగ జేయుచు – వానిని ఖండించి
నేనే మార్గంబన్న – నిజమైన మార్గంబు 
||నీవే||

నరలోకమునుండి
పరలోకంబు.. వరకు నిచ్చెనగా నుండి
నరులకు ముందుగా – నడుచుచు ముక్తికి
సరిగా కొనిపోవు సు-స్థిరమైన మార్గంబు 
||నీవే||

** ENGLISH LYRICS **

Neeveyani Nammika
Yesu Naaku.. Neeveyani Nammika
Neeve Maargambu – Neeve Sathyambu
Neeve Jeevambu – Neeve Sarvambu           
||Neeve||

Pedadhaarini Bovaga
Naa Meediki.. Idumalenniyo Raaga
Adavilo Badi Nenu – Aadaluchu Nundaga
Thadavakunda Doruku – Dhanyamou Maargambu 
||Neeve||

Kaaru Meghamu Pattaga
Naa Manassulo.. Katika Cheekati Puttaga
Ghoraapadhalu Cheri – Daariyani Bramapadaga
Theri Choodagalgu – Thejomaya Maargambu 
||Neeve||

Leniponi Maargambu
Lennoyunda.. Gnaanopadheshambu
Maanuga Jeyuchu – Vaanini Khandinchi
Nene Maargambanna – Nijamaina Maargambu 
||Neeve||

Naralokamunundi
Paralokambu.. Varaku Nichchenagaa Nundi
Narulaku Munduga – Naduchuchu Mukthiki
Sarigaa Konipovu Su-sthiramaina Maargambu 
||Neeve||

--------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : ముంగమూరి దేవదాస్ (Mungamuri Devadas)
--------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments