1790) నీవే నన్ను కోరుకున్నావు నీవే నన్ను చేరుకున్నావు


** TELUGU LYRICS **

నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
నీవే నన్ను చేరుకున్నావు
నీవే నన్ను విడిపించావు
నీవే నన్ను విడువనన్నావు
ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
వింత ప్రేమ నీడయ్యా (2)      
||నీవే||

నీ అరచేతిలో నను చెక్కుకున్నావు
నీ కృపలో నన్ను ఎన్నుకున్నావు
నీ రాజ్యములో నను దాచి ఉంచావు
నీ నామములో నను రక్షించావు      
||ఎంత||

నీ వాక్యముతో నను శుద్ధి చేసావు
నీ రక్తముతో నను కడిగివేసావు
నీ వాగ్ధానముతో నన్ను స్థిరపరచావు
నీ ఆత్మతో నను నింపివేసావు 
||ఎంత||

** ENGLISH LYRICS **

Neeve Nannu Korukunnaavu
Neeve Nannu Cherukunnaavu
Neeve Nannu Vidipinchaavu
Neeve Nannu Viduvanannaavu
Entha Prema Yesayyaa
Vintha Prema Needayyaa (2)      
||Neeve||

Nee Arachethilo Nanu Chekkukunnaavu
Nee Krupalo Nannu Ennukunnaavu
Nee Raajyamulo Nanu Daachi Unchaavu
Nee Naamamulo Nanu Rakshinchaavu       
||Entha||

Nee Vaakyamutho Nanu Shuddhi Chesaavu
Nee Rakthamutho Nanu Kadigivesaavu
Nee Vaagdhaanamutho Nannu Sthiraparachaavu
Nee Aathmatho Nanu Nimpivesaavu 
||Entha||

-----------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Dr.P.Satish Kumar
Album : Nee Thodu Chaalunaya (నీ తోడు చాలునయా)
-----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments