1671) నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు


** TELUGU LYRICS **

నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు
నీ కొరకు నా ప్రాణము దప్పిగొనుచున్నది

నా ప్రాణమా నా సమస్తమా
ప్రభుని స్తుతియించుమా
నా యేసు చేసిన మేళ్లను నీవు మరువకుమా (2)      
||నా ప్రాణమా||

పనికిరాని నను నీవు పైకి లేపితివి
క్రీస్తని బండపైన నన్ను నిలిపితివి (2)
నా అడుగులు స్థిరపరచి బలమునిచ్చితివి
నీదు అడుగు జాడలనే వెంబడింతు ప్రభు
నే వెంబడింతు ప్రభు
||నా ప్రాణమా||

అంధకారపు లోయలలో నేను నడచితిని
ఏ అపాయము రాకుండా నన్ను నడిపితివి (2)
కంటిపాపగా నీవు నన్ను కాచితివి
కన్న తండ్రివి నీవని నిన్ను కొలిచెదను
నిన్ను కొలిచెదను 
||నా ప్రాణమా||

నీదు ఆత్మతో నిండుగా నన్ను నింపు ప్రభు
ఆత్మ ఫలమును దండిగా నీకై ఫలియింతును (2)
నీవు చేసిన మేళ్లను నేను ఎట్లు మరతు ప్రభు
నీ కొరకు సాక్షిగా ఇలలో జీవింతును
నే ఇలలో జీవింతును 
||నా ప్రాణమా||

** ENGLISH LYRICS **

Neeti Vaagula Koraku Duppi Aashinchunatlu
Nee Koraku Naa Praanamu Dappigonuchunnadi

Naa Praanamaa Naa Samasthamaa
Prabhuni Sthuthiyinchumaa
Naa Yesu Chesina Mellanu Neevu Maruvakumaa (2)        
||Naa Praanamaa||

Panikiraani Nanu Neevu Paiki Lepithivi
Kreesthane Bandapaina Nannu Nilipithivi (2)
Naa Adugulu Sthiraparachi Balamunichchithivi
Needu Adugu Jaadalane Vembadinthu Prabhu
Ne Vembadinthu Prabhu   
||Naa Praanamaa||

Andhakaarapu Loyalalo Nenu Nadachithini
Ye Apaayamu Raakundaa Nannu Nadipithivi (2)
Kantipaapaga Neevu Nannu Kaachithivi
Kanna Thandrivi Neevani Ninnu Kolichedanu
Ninnu Kolichedanu  
||Naa Praanamaa||

Needu Aathmatho Nindugaa Nannu Nimpu Prabhu
Aathma Phalamunu Dandigaa Neekai Phaliyinthunu (2)
Neevu Chesina Mellanu Nenetlu Marathu Prabhu
Nee Koraku Saakshigaa Ilalo Jeevinthunu
Ne Ilalo Jeevinthunu 
||Naa Praanamaa||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments