1687) నీతోనే నా నివాసము నిత్యము ఆనందమే

** TELUGU LYRICS **

నీతోనే నా నివాసము – నిత్యము ఆనందమే
సౌందర్య సీయోనులో
నీ మనోహరమైన ముఖము దర్శింతును
నీతోనే నా నివాసము – నిత్యము ఆనందమే

సీయోనులో స్థిరమైన పునాది నీవు
నీ మీదే నా జీవితము అమర్చుకున్నాను (2)

సూర్యుడు లేని చంద్రుడు లేని
చీకటి రాత్రులు లేనే లేని (2)
ఆ దివ్య నగరిలో కాంతులను
విరజిమ్మెదవా నా యేసయ్యా (2)          
||సీయోనులో||

కడలి లేని కడగండ్లు లేని
కల్లోల స్థితి గతులు దరికే రాని (2)
సువర్ణ వీధులలో
నడిపించెదవా నా యేసయ్యా (2) 
||సీయోనులో||

సంఘ ప్రతిరూపము – పరమ యెరుషలేము (2)
సౌందర్య సీయోనులో
నీ మనోహరమైన ముఖము దర్శింతును (2)
నీతోనే నా నివాసము నిత్యము ఆనందమే (3)
ఆనందమే పరమానందమే (10)

** ENGLISH LYRICS **

Neethone Naa Nivaasamu – Nithyamu Aanandame
Soundarya Seeyonulo
Nee Manoharamaina Mukhamu Darshinthunu
Neethone Naa Nivaasamu – Nithyamu Aanandame

Seeyonulo Sthiramaina Punaadi Neevu
Nee Meede Naa Jeevithamu Amarchukunnaanu (2)

Sooryudu Leni Chandrudu Leni
Cheekati Raathrulu Lene Leni (2)
Aa Divya Nagarilo Kaanthulanu
Virajimmedavaa Naa Yesayyaa (2)         
||Seeyonulo||

Kadali Leni Kadagandlu Leni
Kallola Sthithi Gathulu Darike Raani (2)
Suvarna Veedhulalo
Nadipinchedavaa Naa Yesayyaa (2)   
||Seeyonulo||

Sangha Prathiroopamu – Parama Yerushalemu (2)
Soundarya Seeyonulo
Nee Manoharamaina Mukhamu Darshinthunu (2)
Neethone Naa Nivaasamu Nithyamu Aanandame (3)
Aanandame Paramaanandame (10)

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments