1700) నీదెంతో కరుణా కరుణామయా


** TELUGU LYRICS **

నీదెంతో కరుణా కరుణామయా
నీదెంతో జాలి నజరేయా (2)

మా పాపమంతా గాయాలుగా
దాల్చావు నీ మీన పూమాలగా (2)
మా కర్మమంతా ఆ సిలువగా
మోసేవు తండ్రి నీ మోపున       
||నీదెంతో||

ప్రభువా మా పాప ప్రక్షాళనముకై
వెలపోసినావు నీ రుధిరమే (2)
దేవా మా ఆత్మ పరిశుద్ధికై
బలి పెట్టినావు నీ ప్రాణమే 
||నీదెంతో||

** ENGLISH LYRICS **

Needentho Karunaa Karunaamayaa
Needentho Jaali Najareyaa (2)

Maa Paapamanthaa Gaayaalugaa
Daalchaavu Nee Meena Poomaalagaa (2)
Maa Karmamanthaa Aa Siluvagaa
Mosevu Thandri Nee Mopuna        
||Needentho||

Prabhuvaa Maa Paapa Prakshaalanamukai
Velaposinaavu Nee Rudhirame (2)
Devaa Maa Aathma Parishuddhikai
Bali Pettinaavu Nee Praaname   
||Needentho||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments