1811) నీ సాక్ష్యము ఏది నీ బలియర్పణ ఏది


** TELUGU LYRICS **

నీ సాక్ష్యము ఏది
నీ బలియర్పణ ఏది (2)
ప్రభు యేసునంగీకరించి – నిద్రించెదవేల
ప్రభు యేసునంగీకరించి – జాగు చేసెదవేళ
మేల్కో లెమ్ము (2)
రారమ్ము విశ్వాసి        
||నీ సాక్ష్యము||

అపోస్తుల కాలమందు
ఉపద్రవముల ఒత్తిడిలో (2)
అన్నింటి సహించుచు (2)
ఆత్మలాదాయము చేసిరి 
||నీ సాక్ష్యము||

కొరడాతో కొట్టబడిరి
చెరసాలయందుంచబడిరి (2)
చెరసాల సంకెళ్లును (2)
వారినాటంక పరచలేదు   
||నీ సాక్ష్యము||

కోత విస్తారమెంతో
కోత కోయువారు కొందరే (2)
యేసు నిన్ పిలచుచుండే (2)
త్రోసివేసెదవా ప్రభు పిలుపును
||నీ సాక్ష్యము||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Saakshyamu Edi
Nee Baliyarpana Edi (2)
Prabhu Yesunangeekarinchi – Nidrinchedavela
Prabhu Yesunangeekarinchi – Jaagu Chesedavela
Melko Lemmu (2)
Raarammu Vishwaasi          
||Nee Saakshyamu||

Aposthula Kaalamandu
Upadravamula Otthidilo (2)
Anninti Sahinchuchu (2)
Aathmalaadaayamu Chesiri     
||Nee Saakshyamu||

Koradaatho Kottabadiri
Cherasaalayandunchabadiri (2)
Cherasaala Sankellunu (2)
Vaarinaatanka Parachaledu   
||Nee Saakshyamu||

Kotha Visthaaramentho
Kotha Koyuvaaru Kondare (2)
Yesu Nin Pilachuchunde (2)
Throsivesedavaa Prabhu Pilupunu 
||Nee Saakshyamu||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments