1716) నీ పాదాలే నాకు శరణం


** TELUGU LYRICS **

నీ పాదాలే నాకు శరణం
యేసయ్యా నీవే ఆధారము (2)
నా ఆశ్రయ పురము – ఎత్తైన కోటవి నీవేనయ్యా (2)
నా దాగు చాటు నీవే యేసయ్యా (2)       
||నీ పాదాలే||

అలసిన సమయములో ఆశ్రయించితి నీ పాద సన్నిధి (2)
నా ఆశ్రయుడా నీ కన్నా నాకు
కనిపించదు వేరొక ఆశ్రయము (2)
కనిపించదు వేరొక ఆశ్రయము
శరణం శరణం శరణం
నీవే శరణం యేసయ్యా (2) 
||నీ పాదాలే||

ఇరుకు ఇబ్బందులలో చూచుచుంటిని నీ వైపు నేను (2)
నా పోషకుడా నీ కన్న నాకు
కనిపించరే వేరొక పోషకుడు (2)
కనిపించరే వేరొక పోషకుడు
శరణం శరణం శరణం
నీవే శరణం యేసయ్యా (2) 
||నీ పాదాలే||

సాతాను శోధనలో పరుగెత్తితిని నీ వాక్కు కొరకు (2)
నా జయశీలుడా నీకన్న నాకు
కనిపించరే జయమును ఇచ్చే వేరొకరు (2)
కనిపించరే జయమునిచ్చే వేరొకరు
శరణం శరణం శరణం
నీవే శరణం యేసయ్యా (2) 
||నీ పాదాలే||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Paadaale Naaku Sharanam
Yesayyaa Neeve Aadhaaramu (2)
Naa Aashraya Puramu – Etthaina Kotavi Neevenayyaa (2)
Naa Daagu Chaatu Neeve Yesayyaa (2)         
||Nee Paadaale||

Alasina Samayamulo Aashrayinchithi Nee Paada Sannidhi (2)
Naa Aashrayudaa Nee Kanna Naaku
Kanipinchade Veroka Aashrayamu (2)
Kanipinchade Veroka Aashrayamu
Sharanam Sharanam Sharanam
Neeve Sharanam Yesayyaa (2) 
||Nee Paadaale||

Iruku Ibbandulalo Choochuchuntini Nee Vaipu Nenu (2)
Naa Poshakudaa Nee Kanna Naaku
Kanipinchare Veroka Poshakudu (2)
Kanipinchare Veroka Poshakudu
Sharanam Sharanam Sharanam
Neeve Sharanam Yesayyaa (2) 
||Nee Paadaale||

Saathaanu Shodhanalo Parugetthithini Nee Vaakku Koraku (2)
Naa Jayasheeludaa Neekanna Naaku
Kanipinchare Jayamunu Ichche Verokaru (2)
Kanipinchare Jayamunichche Verokaru
Sharanam Sharanam Sharanam
Neeve Sharanam Yesayyaa (2)  
||Nee Paadaale||

-------------------------------------------------
CREDITS : మాథ్యూస్ (Matthews)
------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments