1652) నీ చల్లని నీడలో నీ చక్కని సేవలో


** TELUGU LYRICS **

నీ చల్లని నీడలో
నీ చక్కని సేవలో (2)
నా బ్రతుకు సాగనిమ్మయ్యా
యేసయ్యా – నా బ్రతుకు సాగనిమ్మయ్యా (2)         
||నీ చల్లని||

కష్టాలు ఎన్ని వచ్చినా
వేదనలు ఎదురైనా (2)
నీ కృప నాకు చాలు నీ కాపుదల మేలు
నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్నాదరించవా (2) 
||నీ చల్లని||

ఏర్పరచబడిన వంశములో
రాజులైన యాజకులుగా చేసితివి (2)
పరిశుద్ధ జనముగా సొత్తైన ప్రజలుగా
నీ కొరకే జీవించుట నాకు భాగ్యము (2) 
||నీ చల్లని||

** ENGLISH LYRICS **

Nee Challani Needalo
Nee Chakkani Sevalo (2)
Naa Brathuku Saaganimmayyaa
Yesayyaa – Naa Brathuku Saaganimmayyaa (2)         
||Nee Challani||

Kashtaalu Enni Vachchinaa
Vedhanalu Edurainaa (2)
Nee Krupa Naaku Chaalu Nee Kaapudala Melu
Nee Parishuddhathmatho Nannaadarinchavaa (2)   
||Nee Challani||

Erparachabadina Vamshamulo
Raajulaina Yaajakulugaa Chesithivi (2)
Parishuddha Janamugaa Sotthaina Prajalugaa
Nee Korake Jeevinchuta Naaku Bhaagyamu (2) 
||Nee Challani||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments