1459) నా పాపమే నిను లోకము చేర్చెను

** TELUGU LYRICS **

నా పాపమే నిను లోకము చేర్చెను
నా దోషమే నిను సిలువను వేసెను (2)
నేనేగా పెంచితి నీ భారం
తండ్రికి నిను చేసితిని దూరం (2) 
||నా పాపమే||

ఆ గెత్సేమనే వనములోన నువ్వు చేసిన ఆ ప్రార్థనలో
నీ రుధిరము స్వేదము బిందువులుగా మారి ఎడతెగకుండా కురిసిన (2)
నువ్వు నలుగుట తండ్రి కోరెను
నా పాపము నీపై మోపెను (2)
నువ్వు చూపిన వినయమే కాదా?
నా పాలిట వెలకట్టని క్రయధనముగ మారెను
||నా పాపమే||

ఆ సిలువలో, నీ బాధలలో చూచితిని నా పాపము
నీ ప్రేమతో కార్చిన రుధిరం చెల్లించేను నా మూల్యము (2)
ఈ మరణము నా కోసమే
నీ యాతన నా లోపమే (2)
ఏమున్నది నాలోన ఘనము
నీ ప్రాణము పెట్టి నన్ను చేర్చితివి పరము
||నా పాపమే||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments