1405) నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం


** TELUGU LYRICS **

నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
నీ సేవకై నే అర్పింతును (2)

నీ మహిమను నేను అనుభవించుటకు
నను కలుగజేసియున్నావు దేవా (2)
నీ నామమును మహిమ పరచు
బ్రతుకు నాకనుగ్రహించు (2)           
||నా జీవితం||

కీర్తింతును నా దేవుని నే
ఉన్నంత కాలం (2)
తేజోమయా నా దైవమా
నీ కీర్తిని వర్ణించెద (2)   
||నా జీవితం||

** ENGLISH LYRICS **

Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
Nee Sevakai Ne Arpinthunu (2)

Nee Mahimanu Nenu Anubhavinchutaku
Nanu Kalugajesiyunnaavu Devaa (2)
Nee Naamamunu Mahima Parachu
Brathuku Naakanugrahinchu (2)         
||Naa Jeevitham||

Keerthinthunu Naa Devuni Ne
Unnantha Kaalam (2)
Thejomayaa Naa Daivamaa
Nee Keerthini Varnincheda (2) 
||Naa Jeevitham||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments