1402) నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా


** TELUGU LYRICS **
    - Scale : Em

    నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
    నా కొరకే బలి అయిన గొర్రెపిల్ల
    నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్యా
    ||జీవం||

    తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి
    మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివే
    ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై
    విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును
    ||జీవం||

    మరణము జయించి తిరిగి లేచితివి
    నాకు తోడుగా పరిశుద్ధాత్మ నిచ్చితివి
    అపురూప ప్రేమకై నీ సాక్షినై నిలిచెదన్
    బుధిగంతము వరకు నే ప్రకటించెదన్

    నీవే నీవే నీవే దేవా (4)

** ENGLISH LYRICS **

    Naa Jeevam Naa Sarvam Neeve Devaa
    Naa Korake Bali Aina Gorrepilla
    Naa Korake Raanunna O Messayya   
    ||Naa Jeevam||

    Thappipoyina Nannu Vedaki Rakshinchi
    Manchi Kaaparivai Naakai Praanamichchithivi (2)
    Emivvagalanu Nee Enaleni Premakai
    Virigi Naligina Hrudayame Nenarpinthunu (2) 
    ||Naa Jeevam||

    Maranamu Jayinchi Tirigi Lechithivi
    Naaku Thodugaa Parishudathma Nicchithivi
    Apuroopa Premakai Nee Sakshinai Nilichedan
    Budiganthamu Varaku Ne Prakatinchedan

    Neeve Neeve Neeve Devaa (4)

** CHORDS **

    Em      C        D     Em
    నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
               Am       Bm7 Em
    నా కొరకే బలి అయిన గొర్రెపిల్ల
              Am       Bm7 Em
    నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్యా
    ||జీవం||

                  Am  Em      Am
    తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి
    Em               B         Em
    మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివే
          Am        B          G
    ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై
    Em          Am        Bm7     Em
    విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును 
    ||జీవం||

    మరణము జయించి తిరిగి లేచితివి
    నాకు తోడుగా పరిశుద్ధాత్మ నిచ్చితివి
    అపురూప ప్రేమకై నీ సాక్షినై నిలిచెదన్
    బుధిగంతము వరకు నే ప్రకటించెదన్

    నీవే నీవే నీవే దేవా (4)

------------------------------------------------------------
CREDITS : కృపల్ మోహన్ (Kripal Mohan)
------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments