498) ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము

    ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము నేల మోయ నాయెను నా
    యేసు ఎంత ఘోరము లాయెను ఈ మానవులు యెరుషలేము బైటకు
    దీయ నేమి నేరము దోచెను ||ఏమి||

1.  మున్ను దీర్ఘదర్శు లెన్నిన రీతిని కన్నెకడుపున బుట్టిన నా యేసు
    వన్నె మీరంగ బెరిగిన చెన్నైన నీ మేను చెమట బుట్టంగ నీ కిన్ని
    కడగండ్లాయెను ||ఏమి||

2.  కన్నతల్లి యిట్టి కడగండ్లు గాంచిన కడుపేరీతినోర్చును నా యేసు
    గాంచనేలను గూలును నిన్నెరిగి నట్టివారు నీ పాట్లు గని యేడ్చు
    చున్నారలీ వేళను ||ఏమి||

3.  అయ్యయ్యో యూదు లింత నెయ్యంబు దప్పిదైన భయంబు విడిచి
    పూని నా యేసు మోయ శక్యంబు గాని కొయ్యమూపు నెత్తి రయ్య నీ
    కెంత భార మయ్య వెతజూడ జాలను ||ఏమి||

4.  పిల్ల లాట్లాడినట్లు ముల్లులతో కిరీట మల్లి నెత్తిన గొట్టిరి నా యేసు
    పల్లరుపు లధికమాడిరి ఎల్లవారిలో నిన్ను ఎగతాళి గావించి మొగము
    మీ దెల్లనుమిసిరి ||ఏమి||

5.  కొరడాలతో నిన్ను గొట్టి కండ్లకు గంత గట్టి చేజరిచి వేడ్కను నా
    యేసు అట్టి వారెవ్వరంచును విరగ భావంబునడిగి నెక్కిరించుచు నీ
    వెంబడి వత్తురేలను ||ఏమి||

6.  ఏలడివారు నడువ మ్రోలవస్త్రంబులను నేల బరిచిన రీతిగా నా
    యేసు మ్రోలబరిచిరియట్లుగ ఏల యీ కోడిగంబు లేల నీమీద కంటు
    ఏమి నేరంబు లేదుగ ||ఏమి||

7.  చాల బాధించి క పాల స్థలమునకు వచ్చి నేల బాతిరి కొయ్యను నా
    యేసు జాలి రవ్వంత లేకను కాలు సేతులినుప చీలలతో బిగించ జిమ్మి
    రక్తంబు గారెను ||ఏమి||

8.  నాదేవ నా దేవ నన్నెందుకై విడిచి నా వంచు మొరబెడితివి నా
    యేసు నమ్మితివి లోబడితివి వేదనధికంబాయె నే దిక్కులేనట్టు
    యూదాళి కగుపడితివి ||ఏమి||

9.  అంధకారము దేశ మంతట గలిగెను ఆవరించెను సూర్యుని నా
    యేసు ఆలయపు తెరచినిగెను బంధ స్తంభమునుండి బహు గొప్ప
    శబ్దముతో బిలిచెద వేమిట్లను ||ఏమి||

10. ఓ తండ్రి నీ చేతి కొప్పగించుచున్నాను ఒనరంగ నా యాత్మను నా
     యేసు అని ప్రాణమును వీడెను ఏ తప్పిదంబు లేక నీ పాటునొందితివి
     ఎంతో వింతై నిలుచును ||ఏమి||

11. నీ చాత్ము డొకడు నిఱ్ఱ నీల్గి బల్లెంబుతోడ నీ ప్రక్క బొడిచె చావను నా
     యేసు నీరు నెత్తురు గారెను ఏచియున్నట్టి కస్తి కెట్లు నీ యొడలుసైచె
     నెంతో చోద్యంబు చూడను ||ఏమి||

12. పాపాత్ములకు పూట బడిన వల్లనే యింత పరితాపమరణమాయెను
     నా యేసు ఎరిగే యనుభవించెను నా పాప ఫలము నిన్ను వేపాట్లు బెట్టి
     చంప నోపితివయ్య ప్రేమను ||ఏమి||

13. ఎంత యమూల్యమైన దెంతయనంతమైన దెంతయగాధమైనది నా
     యేసు ఎంతో యుచితమైనది ఎంతో వింతైన ప్రేమ ఏహ్యులమైన
     మాకు ఏల కనుపర్చబడ్డది ||ఏమి||

14. ప్రేమాతిశయుడనేను ఏ మాత్రుడను నెన్న నా మానసమున కందను
     నా యేసు ప్రేమ సారంబు తెలియను పామరాళిని బ్రోచు క్షేమాధికారి
     నిన్ను యేమంచు వర్ణింతును ||ఏమి||
 

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments