507) ఏ రీతి స్తుతియింతును ఓ యేసూ నాథా దైవమా


** TELUGU LYRICS **

ఏ రీతి స్తుతియింతును – ఓ యేసూ నాథా దైవమా
ఏ రీతి వర్ణింతును – నీ ప్రేమ మధురంబును
నీ కృపలన్ని తలపోసుకొనుచు – నీ పాదాలు చేరానయ్యా
నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లింప మదిలో – నా కన్నీళ్లు మిగిలాయయ్యా            
||ఏ రీతి||

ఏకాకినై నే దుఃఖార్తిలో – ఏ తోడు గానని నాకు
ఏమౌదునో ఎటు పోదునో – ఎటు తోచక నున్న నన్ను
ఏ భయము నీకేల యనుచు – అభయంబు నిచ్చావయ్యా
ఏ దారి కనబడని వేళ – నీ ఒడిలోపు దాచావయ్యా 
||ఏ రీతి||

ఈ మనుష్యులు ఈ వైరులు – ఎన్నెన్నో చేసిన గాని
నా ప్రాణము నా దేహము – నీ స్వాధీనంభేగదయ్యా
నా స్వామి నాతోనే ఉంటూ – నా కాపరిగ నిలిచావయ్యా
నాకేమి స్పృహ లేని వేళ – ఊపిరిని పోసావయ్యా   
||ఏ రీతి||

నీ ప్రేమను నీ పేరును – నేనెన్నడూ మరువలేను
నీ కరుణను నీ జాలిని – ఏ మనిషిలో చూడలేను
నిజ దైవము నీవే యనుచు – నీ వైపే నే చూచానయ్యా
యెహోవా రాఫా నేననుచు – ఈ స్వస్థతను ఇచ్చావయ్యా 
||ఏ రీతి||

** ENGLISH LYRICS **

Ae Reethi Sthuthiyinthunu – O Yesu Naathaa Daivamaa
Ae Reethi Varninthunu – Nee Prema Madhurambunu
Nee Krupalanni Thalaposukonuchu – Nee Paadaalu Cheraanayyaa
Neeku Kruthagnathalu Chellimpa Madilo – Naa Kanneellu Migilaayayyaa           
||Ae Reethi||

Ekaakinai Ne Dukhaarthilo – Ae Thodu Gaanani Naaku
Emauduno Etu Poduno – Etu Thochaka Nunna Nannu
Ae Bhayamu Neekela Yanuchu – Abhayambu Nichchaavayyaa
Ae Daari Kanabadani Vela – Nee Odilopu Daachaavayyaa   
||Ae Reethi||

Ee Manushyulu Ee Vairulu – Ennenno Chesina Gaani
Naa Praanamu Naa Dehamu – Nee Swaadheenambhegadayyaa
Naa Swaami Naathone Untu – Naa Kaapariga Nilichaavayyaa
Naakemi Spruha Leni Vela – Oopirini Posaavayyaa   
||Ae Reethi||

Nee Premanu Nee Perunu – Nenennadu Maruvalenu
Nee Karunanu Nee Jaalini – Ae Manishilo Choodalenu
Nija Daivamu Neeve Yanuchu – Nee Vaipe Ne Choochaanayyaa
Yehovaa Raaphaa Nenanuchu – Ee Swasthathanu Ichchaavayyaa 
||Ae Reethi||

-------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : తాతపూడి జ్యోతి బాబు (Thathapudi Jyothi Babu)
-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments