356) ఉన్నతమైన స్థలములలో ఉన్నతుడా మా దేవా (23)

    - జి.పి. శ్రీకాంత్ 
    - Scale : Am

    ఉన్నతమైన స్థలములలో - ఉన్న మా దేవా 
    ఉన్నతమైన నీ మార్గములు మాకు తెలుపుము దేవా 

1.  చెదరి పోయినది మా దర్శనము - మందగించినది ఆత్మలభారం 
    మరచిపోతిమి నీ తొలిపిలుపు - నీ స్వరముతో మము మేలుకొలుపు 
    నీ ముఖకాంతిని ప్రసరింపచేసి - నూతన దర్శన మీయుము దేవా 
    నీ సన్నిధిలో సాగిలపడగా - ఆత్మతో మము నింపుము దేవా 
    ||ఉన్నత||

2.  పరిశోధించుము మా హృదయములను - తెలిసికొనుము మా తలంపులను 
    ఆయాసకరమైన మార్గము మాలో - ఉన్నదేమో పరికించి చూడు 
    జీవపు ఊటలు మాలోన నింపి - సేదదీర్చి బ్రతికించు మమ్ము 
    మా అడుగులను నీ బండపైన - స్థిరపరచి బలపరచుము దేవా
    ||ఉన్నత||

3.  మా జీవితములు నీ సన్నిధిలో - పానార్పణముగ ప్రోక్షించెదము 
    సజీవయాగ శరీరములతో - రూపాంతర నూతన మనసులతో 
    ఆత్మకు లోబడి వెళ్ళెదము - నీ కృపచేత బలపడియెదము 
    లోకమున నీ వార్తను మేము భారము తోడ ప్రకటించెదము
    ||ఉన్నత||

CHORDS

    Am                                  F
    ఉన్నతమైన స్థలములలో - ఉన్న మా దేవా 
        Am    Dm          E7                  Am
    ఉన్నతమైన నీ మార్గములు మాకు తెలుపుము దేవా 
                            
                            E         Dm                    Am
1.  చెదరి పోయినది మా దర్శనము - మందగించినది ఆత్మలభారం 
                            E       Dm                        Am
    మరచిపోతిమి నీ తొలిపిలుపు - నీ స్వరముతో మము మేలుకొలుపు 
                      G            F              G           Am
    నీ ముఖకాంతిని ప్రసరింపచేసి - నూతన దర్శన మీయుము దేవా 
    G               F              G         Am(Am G E7 Am)
    నీ సన్నిధిలో సాగిలపడగా - ఆత్మతో మము నింపుము దేవా 
    ||ఉన్నత||

2.  పరిశోధించుము మా హృదయములను - తెలిసికొనుము మా తలంపులను 
    ఆయాసకరమైన మార్గము మాలో - ఉన్నదేమో పరికించి చూడు 
    జీవపు ఊటలు మాలోన నింపి - సేదదీర్చి బ్రతికించు మమ్ము 
    మా అడుగులను నీ బండపైన - స్థిరపరచి బలపరచుము దేవా
    ||ఉన్నత||

3.  మా జీవితములు నీ సన్నిధిలో - పానార్పణముగ ప్రోక్షించెదము 
    సజీవయాగ శరీరములతో - రూపాంతర నూతన మనసులతో 
    ఆత్మకు లోబడి వెళ్ళెదము - నీ కృపచేత బలపడియెదము 
    లోకమున నీ వార్తను మేము భారము తోడ ప్రకటించెదము
    ||ఉన్నత||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments