352) ఉన్నత స్థలములపై నెక్కించి చూపించు ప్రభు

    ఉన్నత స్థలములపై నెక్కించి చూపించు ప్రభు
    ఎన్నతగిన మహారక్షణ శిఖరము
    సుందర మొందు సదా (2)

1.  మరణము మ్రింగబడె - ఘన విజయము ప్రాప్తమాయె
    మరణపు ముల్లును విరచి జయంబును
    యేసు అనుగ్రహించెన్ (2)

2.  ఎవరు మనస్సు ప్రభుపై - నిశ్చలముగ నిల్పెదరో
    దైవ శాంతి నొంది క్రీస్తుతో నిలిచి
    సంతస మొందెదరు (2)

3.  ఆశ్చర్యకరుడాయనే - ఆలోచన కర్తయును
    నిశ్చయముగా బహు బుద్ధివివేకము
    లిచ్చి నడుపు సదా (2)

4.  చంచల హృదయులును - ముష్కరులగు పాపులును
    వంచనలేక వాక్యమునకు
    తలవంచి విధేయులౌదురు (2)

5.  కుడికి తిరిగినను - మరి యెడమకు తిరిగినను
    నడువుడి త్రోవయిదే యను శబ్దము
    చెవులకు వినబడును (2)

6.  పక్షిరాజు తనదు - పిల్లల కాచెడు రీతి
    రక్షణ కర్త యెహోవా నిన్ను
    కాచి రక్షించు సదా (2)

7.  సుందరమగు రాజున్ - నీ కనులతో చూచెదవు
    అందమైన యా పరలోక రాజ్యము
    ప్రబలుట చూచెదవు (2)

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments