1107) తొలకరివాన దీవెనలు కురిపించు వాన


** TELUGU LYRICS **

తొలకరి వాన దీవెనలు కురిపించు వాన
పరిశుద్ధాత్మ వాన ప్రభు వర్షించు నీ జీవితాన (2)
అది నూతన పరచును ఫలియింపచేయును
సమృద్ధినిచ్చును సంతోషపరచును (2)        
||తొలకరి||

ఎడారి వంటి బ్రతుకును సారముగా చేయును
జీవజలముతో నింపి జీవింపచేయును (2)
ఆకు వాడక ఫలమిచ్చునట్లు సమృద్ధితో నింపును (2)            
||అది నూతన||

సత్యస్వరూపి శుద్ధాత్మా నీలో వసియించును
పాప బ్రతుకు తొలగించి నూతన జీవితమిచ్చును (2)
యేసుకొరకు నిజ సైనికునిగా సజీవ సాక్షిగ నిలుపును (2) 
||అది నూతన||

** ENGLISH LYRICS **

Tholakari Vaana – Deevenalu Kuripinchu Vaana
Parishuddhaathma Vaana – Prabhu Varshinchu Nee Jeevithaana (2)
Adi Noothana Parachunu Phaliyimpa Cheyunu
Samruddhinichchunu Santhosha Parachunu (2)         
||Tholakari||

Edaari Vanti Brathukunu Saaramugaa Cheyunu
Jeeva Jalamutho Nimpi Jeevimpa Cheyunu (2)
Aaku Vaadaka Phalamichchunatlu Samruddhitho Nimpunu (2)         
||Adi Noothana||

Sathya Swaroopi Shuddhaathma Neelo Vasiyinchunu
Paapa Brathuku Tholaginchi Noothana Jeevithamichchunu (2)
Yesu Koraku Nija Sainikunigaa Sajeeva Saakshiga Nilupunu (2) 
||Adi Noothana||

-----------------------------------------------------------------
CREDITS : ఫిలిప్ & షారోన్ (Philip & Sharon)
-----------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments