1047) తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషమే


** TELUGU LYRICS **

తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషమే
ఆటలు పాటలు ఇక్కడేగా
ఆడుదాం కొనియాడుదాం
పాడుదాం నాట్యమాడుదాం (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
హద్దులేని సంతోషమే (2)          
||తండ్రి||

వేచియుండి కనుగొంటిరి
కన్నీరంతా తుడిచితిరి (2)         
||ఆడుదాం||

పరిశుద్ధ ముద్దు పెట్టి
పాపాలన్ని తొలగించెను (2)
||ఆడుదాం||

పాపానికి మరణించి
క్రొత్త రూపం పొందితిని (2) 
||ఆడుదాం||

ఆత్మ అనే వస్త్రమిచ్చె
అధికార బలమును ఇచ్చె (2) 
||ఆడుదాం||

** ENGLISH LYRICS **

Thandri Intlo Ellappudu Santhoshame
Aatalu Paatalu Ikkadegaa
Aadudaam Koniyaadudaam
Paadudaam Naatyamaadudaam (2)
Hallelooyaa Aanandame
Hadduleni Santhoshame (2)          
||Thandri||

Vechiyundi Kanugontiri
Kanneeranthaa Thudachithiri (2)           
||Aadudaam||

Parishuddha Muddu Petti
Paapaalanni Tholaginchenu (2)   
||Aadudaam||

Paapaaniki Maraninchi
Krottha Roopam Pondithini (2) 
||Aadudaam||

Aathma Ane Vasthramichche
Adhikaara Balamunu Icche (2) 
||Aadudaam||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : ఎస్ జె బెర్క్మన్స్ (IS J Berchmans)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments