1078) తల్లి మరియ వడిలోనా పవలించగా

** TELUGU LYRICS **

తల్లి మరియ వడిలోనా పవలించగా
అందాల తార వెలసెనంట
రాజులకు రారాజు పుట్టెనంట
ఇలలోనంట
అందాల తార వెలసెనంట
సర్వలోక ప్రజలందరికి మహిమ
క్రీస్తు నీలో నాలో ఉదయించెను
ఆనందం సంతోషం సమాధానం
కలుగును మనకు
Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas
మానవాళి రక్షణకై దివిని వీడి
భువికొచ్చిన మా యేసు రాజు మారాజు
పాపులను క్షమియించి పరమునకు
నడిపించే ఈ యేసు రారాజు
నీతిసూర్యుడా పావనాత్ముడా
పరలోక మా రాజా
ఈ చల్లని కాలంలో ఈ సంతస వేళలో
జరిగే క్రిస్మస్ వేడుక
ప్రతి సంఘములోను వీనులకు విందైన
సంతోష సునాదాలు
సర్వశక్తుడా అద్వితీయుడా
సర్వలోక పాలకుడా

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments