587) ఓ యువతీ యువకా ఓ యవ్వనుండా

** TELUGU LYRICS **

    ఓ యువతీ యువకా - ఓ యవ్వనుండా
    యేసుని సిలువ గురుతుందా - యేసుని సిలువ యెరుకుందా

1.  దనవంతుడేసు దయనెంచి నీపై - దరిద్రుడాయేను గురుతుందా
    దాసుని రూపము దోషంబునెంచక - దోసిలొగ్గెను యెరుకుందా 
    ||ఓ||

2.  కత్తులు గుదియలు ఎదనుంచి యూదులు - ఎదిరించిరేసుని గురుతుందా
    బందించిరేసుని దొంగనుబోలి - దూషించి ఉమివేసిరెరుకుందా
    ||ఓ||

3.  శిరమునందు ముండ్లను నాటి - శిలువను మోపిరి గురుతుందా
    వీదుల వెంట వేధించిరేసుని - ఎరయాయె కొరడాలకెదురుందా
    ||ఓ||

4.  మిట్ట మధ్యాహ్నము కల్వరి గుట్టపై - కొట్టబడె శిలువను గురుతుందా
    చట్టుబండపై యవ్వన రక్తము - వరదవలె ప్రవహించెరెరుకుందా
    ||ఓ||

5.  ఏలీ ఏలీ లామా సబక్తాని - ఎలుగెత్తి అరిచేను గురుతుందా
    బండలు పగుల, కొండలు కదల - బలియాయె ప్రభు యేసు తెలిసిందా
    ||ఓ||

6.  యవ్వనమందే కాడిని మోయుట - నరునికి మేలని యెరుకుందా
    యవ్వనమందే యేసుని నమ్మి - సిలువను మోయుట తెలిసిందా
    ||ఓ||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments