561) ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకే

** TELUGU LYRICS **

    ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకే
    యెంతో ఆనందం వర్ణింపజాల యెంతో ప్రభువు ప్రేమ
    హృదయమా పాడుమా

1.  క్రీస్తునందు స్వాస్థ్యము చేసె - తన సంకల్పం అద్భుతమది
    భూమి పునాది వేయక మునుపే - ఏర్పరచుకొనెను
    హృదయమా పాడుమా

2.  క్రీస్తునందు నన్ను క్షమించి - రక్తము కార్చి కడిగెను నన్ను
    విడిపించి నన్ను నీతిగా తీర్చి - పవిత్ర పరచెను
    హృదయమా పాడుమా

3.  క్రీస్తులో నన్ను దరికి పిల్చి - చేర్చి క్రొత్త వ్యక్తిగ జేయ
    కూల్చెను ప్రభు ఆ మధ్యపు గోడ - కోరి చేరియుండెను
    హృదయమా పాడుమా

4.  క్రీస్తులోయున్న యే శిక్షలేదు - స్వాతంత్ర్యము క్రీస్తునందే
    క్రీస్తే పరమున కూర్చుండబెట్టి - క్రొత్త సృష్టిగ జేసె
    హృదయమా పాడుమా

5.  క్రీస్తులో దొరికే ఆశీర్వాదం - శాంతి ఆనందం దొరికెను మనకు
    క్రీస్తు మహిమ జయమునకై పిలిచె - హల్లెలూయ పాటను
    హృదయమా పాడుమా

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments