581) ఓ బెత్లెహేము గ్రామమా

1.  ఓ బెత్లెహేము గ్రామమా!
    సద్దేమిలేకయు
    నీవొంద గాఢనిద్రపై
    వెలుంగు తారలు
    కానేమి, నిత్యజ్యోతి
    జ్వలించు నీతమిన్
    పెక్కేండ్ల భీతివాంఛలీ
    రాత్రి తీరె నీలోన్.

2.  మరియకేసుపుట్టెను
    నిద్రింప మర్త్యులు
    పై గూడి దూతల్వింతయౌ
    ప్రేమన్వీక్షింతురు
    చాటుడో వేగుచుక్కల్
    ఎ శుద్ధజన్మము
    దైవానకు నున్నతుల్ భువిన్
    శాంతంచు పాడుడీ.

3.  సద్దేమి లేక వెచ్చగా!
    ఈ వింత దానము
    ఆరీతి దేవుడిచ్చుపై
    వరాల్ నరాళికి
    నరుండెరుంగకున్నన్
    ఎ పాపధాత్రిలో
    దీనులంగీకరించిన
    యేసుందుజొచ్చును.

4.  ఓ బెత్లెహేము పావన
    వత్సా! మా పై దిగు
    పోగొట్టి పాపముల్ మాలో
    నీ వేళ పుట్టుము
    సువార్త క్రిస్మస్ దూతల్
    చెప్పంగ విందుము
    మా యొద్ద నుండరమ్ము మా
    ప్రభూ! ఇమ్మానుయేల్, ఆమేన్.

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments