737) క్రీస్తుతో నా జీవితం అది ఎంతో అద్భుతం

    క్రీస్తుతో నా జీవితం అది ఎంతో అద్భుతం
    అదిఅంత ఆనందం - నాకెంతో అత్యున్నతం
    క్రీస్తే నాకాధారం - యేసే నా ప్రాణం ||క్రీస్తుతో||

1.  ఈ లోకమంతా నేత్రాశ జీవితమంత జీవపుడంభం
    అన్నింటిలో శరీరాశ-క్రీస్తుకు లేదేస్థానం
    వినవా ఆయన స్వరము, తెరువవా నీ హృదయం ||క్రీస్తుతో||

2.  నీ ఆశ అంత లోకమే క్రీస్తు ప్రేమ అంత నీపై
    దినమంత నీకై వేచెగ ఎన్నడు నీవు గ్రహింతువు
    రావా క్రీస్తులోనుండ విడువకా ఎత్తుబడిదవా ||క్రీస్తుతో||

3.  ఆయన ప్రేమ గ్రహించిన క్రీస్తు నిన్ను క్షమించును
    శ్రమలలో సేవించిన ఆయన సింహాసన మిచ్చు
    అమరమే నీజీవితం పరలోక పౌరసత్వం||క్రీస్తుతో||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments