736) క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

1.  క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    మర్త్య దూత సంఘమా ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    భూమి నాకసంబులో ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    బాడుమిందు చేతను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

2.  మోక్షమియ్య నాథుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    యుద్దమాడి గెల్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    సూర్యుడుద్బ వింపగ ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    చీకటుల్ గతించెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

3.  బండ, ముద్ర, కావలి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    అన్ని వ్యర్ద మైనవి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    యేసు నరకంబును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    గెల్చి ముక్తి దెచ్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

4.  క్రీస్తు లేచినప్పుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    చావుముల్లు త్రుంచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    ఎల్ల వారి బ్రోచును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
    మ్రుత్యువింక గెల్వదు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments