804) కోరుకొని యున్నాము యేసు ప్రభూ

    కోరుకొని యున్నాము యేసు ప్రభూ కోరుకొని యున్నాము సార
    కల్యాణ గుణమణి సన్నిధి ||కోరుకొని||

1.  చారు వివాహో త్సవము ఘనముగఁ జేయఁ గోరి దర్శన మి
    చ్చితివి గనుకఁ గూరిమితో నిది గో యీ పెండ్లికి మాకుఁ గారపు
    చుట్టము గా నిన్ను యేసూ ||కోరుకొని||

2.  కరములు జోడించి పరస్సర ప్రమాణ భరము మోసిషిన యీ దం పతుల
    మీఁద వర కరుణైక్యతకు భ వదను గ్రహ కిరీట ము రచించి తద్భంధ
    మును నీవే దీవింపఁ ||కోరుకొని||

3.  చనువొప్ప వారు క్రై స్తవ జాగరూకత లను దమ తమ వంతు
    లుభవించి మొనసి సంసార భర మును జులకన పర్చు కొను తదాత్మల
    మే ళన నీవు దయచేయఁ ||కోరుకొని||

4.  ఘన విశ్వాస ప్రా ర్థన కోరికలయందుఁ దనర నొకరి కొకరు దయఁ
    జూపుచు నొనర కుటుంబంబు నురువు నొదింపంగ మనసారఁ దత్సంత
    తిని గాన డయచేయఁ ||కోరుకొని||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments