659) కరుణామయుడా పరలోక రాజా


** TELUGU LYRICS **

కరుణామయుడా పరలోక రాజా
నిత్యనివాసి నిర్మల హృదయుడా (2)
నీకే స్తోత్రములు – నీకే స్తోత్రములు
నీకే స్తోత్రములు – దేవా నీకే స్తోత్రములు
నీకే స్తోత్రములు           
||కరుణామయుడా||

గడిచిన దినములన్ని కాపాడినావు
కృపాక్షేమములే నా వెంట ఉంచావు (2)
విడువక నా యెడల కృప చూపినావు (2)
విడువను యేసయ్యా మరువను నీ ప్రేమ (2)          
||నీకే స్తోత్రములు||

శోధనలెన్నో నా చుట్టూ క్రమ్మినా
వేదనలెన్నో కలిగిన వేళలో (2)
సహించే శక్తి నాకిచ్చినావు (2)
నీ సేవలో నన్ను నడిపించినావు (2) 
||నీకే స్తోత్రములు||

నూతన యుగములోన నను నిలిపినావు
నూతనాత్మతో నను నింపు దేవా (2)
నిత్యము సేవలో పౌలు వలె పరుగెత్తి (2)
ప్రాణము పోయే వరకు ప్రకటింతు నీ వార్త (2)   
||నీకే స్తోత్రములు||

** ENGLISH LYRICS **

Karunaamayudaa Paraloka Raajaa
Nithyanivaasi Nirmala Hrudayudaa (2)
Neeke Sthothramulu – Neeke Sthothramulu
Neeke Sthothramulu – Devaa Neeke Sthothramulu
Neeke Sthothramulu             
||Karunaamayudaa||

Gadichina Dinamulanni Kaapaadinaavu
Krupaakshemamule Naa Venta Unchaavu (2)
Viduvaka Naa Yedala Krupa Choopinaavu (2)
Viduvanu Yesayyaa Maruvanu Nee Prema (2)          
||Neeke Sthothramulu||

Shodhanalenno Naa Chuttu Kramminaa
Vedhanalenno Kaligina Velalo (2)
Sahinche Shakthi Naakichchinaavu (2)
Nee Sevalo Nannu Nadipinchinaavu (2)
||Neeke Sthothramulu||

Noothana Yugamulona Nanu Nilipinaavu
Noothanaathmatho Nanu Nimpu Devaa (2)
Nithyamu Sevalo Poulu Vale Parugetthi (2)
Praanamu Poye Varaku Prakatinthu Nee Vaartha (2) 
||Neeke Sthothramulu||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments