652) కన్నులుండి చూడలేవా యేసు మహిమను


** TELUGU LYRICS **

కన్నులుండి చూడలేవ యేసు మహిమను
చెవులుండి వినలేవ యేసు మాటను (2)
నాలుకుండి పాడలేవ యేసు పాటను
కాళ్ళు ఉండి నడువలేవ యేసు బాటను      
||కన్నులుండి||

చెడును చూడకుండ నీ కనులను
చెడును వినకుండ నీ చెవులను (2)
చెడును పలుకకుండ నీ నాలుకన్
చెడులో నడువకుండ నీ కాళ్ళను
దూరముగా నుంచు ఓ సోదరా
దూరముగా నుంచు ఓ సోదరీ (2) 
||కన్నులుండి||

దుష్టుల ఆలోచన చొప్పునా
నడువక సాగుమా నీ యాత్రలో (2)
పాపుల మార్గమందు నీవు నిలువక
అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను
కూర్చుండకుమా ఓ సోదరా
కూర్చుండకుమా ఓ సోదరీ (2) 
||కన్నులుండి||

యెహోవా దొరుకు కాలమందునా
ఆయనను మీరు వెదక రండి (2)
ఆయన మీ సమీపమందు నుండగా
ఆయననూ మీరు వేడుకొనండి
ఆయన తట్టు తిరుగు ఓ సోదరా
ఆయన తట్టు తిరుగు ఓ సోదరీ (2) 
||కన్నులుండి||

** ENGLISH LYRICS **

Kannulundi Choodaleva Yesu Mahimanu
Chevulundi Vinaleva Yesu Maatanu (2)
Naalukundi Paadaleva Yesu Paatanu
Kaallu Undi Naduvaleva Yesu Baatanu      
||Kannulundi||

Chedunu Choodakunda Nee Kanulanu
Chedunu Vinakunda Nee Chevulanu (2)
Chedunu Palukakunda Nee Naalukan
Chedulo Naduvakunda Nee Kaallanu
Dooramugaa Nunchu O Sodaraa
Dooramugaa Nunchu O Sodaree (2)
||Kannulundi||

Dushtula Aalochana Choppunaa
Naduvaka Saagumaa Nee Yaathralo (2)
Paapula Maargamandu Neevu Niluvaka
Apahaasakulu Koorchundu Chotanu
Koorchundakumaa O Sodaraa
Koorchundakumaa O Sodaree (2) 
||Kannulundi||

Yehovaa Doruku Kaalamandunaa
Aayananu Meeru Vedaka Randi (2)
Aayana Mee Sameepamandu Nundagaa
Aayananoo Meeru Vedukonandi
Aayana Thattu Thirugu O Sodaraa
Aayana Thattu Thirugu O Sodaree (2) 
||Kannulundi||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments