651) కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగ లేరెవ్వరు (45)

** TELUGU LYRICS **

    - Scale : Dm

    కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగ లేరెవ్వరు (2)
    ఓ యువకుడా ఓ యువతీ - తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా? (2)

1. పట్టణము ప్రాకారములు - కాల్చబడి కూల్చబడెన్ (2)
    పరరాజు పాలనలో - పరిచర్య పావనమా? (2)
    ||ఓ యువకుడా||

2. మందిరము పడియుండ - మందుడవై నీవుండి
 (2)
    సరంబీ గృహములలో - సంతోష సమయమిదా (2)
    ||ఓ యువకుడా||

3.  యుద్ధమున ప్రజలంతా - పెద్దగను సిద్దపడెన్
 (2)
    ప్రొద్దు గ్రుంకిన వేళ - మిద్దెపయిన్ తిరిగెదవా (2)
    ||ఓ యువకుడా||

4.  ద్రవ్యమును వస్త్రములు - 
తోటలకు సమయమిదా? (2)
    సర్వమును ప్రభుకిచ్చి - సాగెడి ఈ సమయమున (2) 
    ||ఓ యువకుడా||

** CHORDS **

    Dm        Gm7          Dm          A7
    కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగ లేరెవ్వరు (2)
    Dm                  Am Dm     C         A7      Dm               
    ఓ యువకుడా ఓ యువతీ - తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా? (2)

    Dm         C            Gm7            Dm
1.  పట్టణము ప్రాకారములు - కాల్చబడి కూల్చబడెన్ (2)
     Dm     Gm7          Bb        Dm
    పరరాజు పాలనలో - పరిచర్య పావనమా? (2)
    ||ఓ యువకుడా||

2.  మందిరము పడియుండ - మందుడవై నీవుండి
 (2)
    సరంబీ గృహములలో - సంతోష సమయమిదా (2)
    ||ఓ యువకుడా||

3.  యుద్ధమున ప్రజలంతా - పెద్దగను సిద్దపడెన్
 (2)
    ప్రొద్దు గ్రుంకిన వేళ - మిద్దెపయిన్ తిరిగెదవా (2)
    ||ఓ యువకుడా||

4.  ద్రవ్యమును వస్త్రములు - 
తోటలకు సమయమిదా? (2)
    సర్వమును ప్రభుకిచ్చి - సాగెడి ఈ సమయమున (2) 
    ||ఓ యువకుడా||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments