1029) జీవిత యాత్రలో నాదు గురి నీవేగా (76)

    - పీటర్ సింగ్ 
    - Scale : D

    జీవిత యాత్రలో - నాదు గురి నీవెగా 
    నీకు సాటి యెవ్వరు యేసువా - నీవు 
    నడిచావు కెరటాలపై - నన్ను నడిపించుమో యేసువా 

1.  నన్ను నడిపించు చుక్కాని - నీవేకదా (నీవేకదా) 
    నన్ను కాపాడు దుర్గంబు నీవేకదా! 
    నీదు వాక్యంబు సత్యంబుగా - నాకు నిరతంబు జీవంబెగా
    నేను పయనించు మార్గంబెగా - నన్ను నడిపించుమో యేసువా 
    ||జీవిత||

2.  నాకు నిరతంబు మదిలోన నీ ధ్యానమే (నీ ధ్యానమే) 
    నేను స్వరమెత్తి వినిపింతు నీ గానమే 
    నాకు నీవెగా సర్వస్వమూ - నీదు నామంబె ఆధారము 
    నాకు సర్వేశ్వరుడ నీవేగా నిన్ను స్తుతియింతునో యేసువా
    ||జీవిత||

3.  నాదు హృదయంబు - నీ దివ్య సదనంబెగా (సదనంబెగా) 
    నీదు చిత్తంబు నే చేయ ముదమాయెగా 
    నాదు హృదయాన లెక్కింతునా - నీదు ఉపకారములు యేసువా
    వీటి కొరకేమి చెల్లింతునూ! - నాదు స్తుతులందుకో యేసువా
    ||జీవిత||

CHORDS


    D            A         D       A
    జీవిత యాత్రలో - నాదు గురి నీవెగా 
         D              Em    
    నీకు సాటి యెవ్వరు యేసువా - నీవు 
     D     Bm G          A              D
    నడిచావు కెరటాలపై - నన్ను నడిపించుమో యేసువా 

                                  G
1.  నన్ను నడిపించు చుక్కాని - నీవేకదా (నీవేకదా) 
          D                 A7    D
    నన్ను కాపాడు దుర్గంబు నీవేకదా! 
         G              Em    G            D
    నీదు వాక్యంబు సత్యంబుగా - నాకు నిరతంబు జీవంబెగా
                      D7      G         A7                   D
    నేను పయనించు మార్గంబెగా - నన్ను నడిపించుమో యేసువా 
    ||జీవిత||

2.  నాకు నిరతంబు మదిలోన నీ ధ్యానమే (నీ ధ్యానమే) 
    నేను స్వరమెత్తి వినిపింతు నీ గానమే 
    నాకు నీవెగా సర్వస్వమూ - నీదు నామంబె ఆధారము 
    నాకు సర్వేశ్వరుడ నీవేగా నిన్ను స్తుతియింతునో యేసువా
    ||జీవిత||

3.  నాదు హృదయంబు - నీ దివ్య సదనంబెగా (సదనంబెగా) 
    నీదు చిత్తంబు నే చేయ ముదమాయెగా 
    నాదు హృదయాన లెక్కింతునా - నీదు ఉపకారములు యేసువా
    వీటి కొరకేమి చెల్లింతునూ! - నాదు స్తుతులందుకో యేసువా
    ||జీవిత||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments