1003) జీవించుచున్నాడు యేసుప్రభు (73)

    - Scale : E

    జీవించు చున్నాడు యేసు ప్రభు - నా హృదయములో ఉన్నాడు 
    కష్టములలో నా సహాయుడై - నిత్యము జీవించును 

1.  మాటచే సాగరము - పాయలై పోయె 
    కోట గోడలు కూలి మట్టమైనవి 
    గ్రుడ్డివాడు దృష్టిపొందె - ప్రభు మాటచే 
    కుష్ఠురోగి శుద్ధుడాయె ప్రభు ముట్టగా ||జీవించు|| 

2.  నన్ను వదలక పట్టుకొనుము 
    నిన్ను విడువక వెంబడింతును 
    మరణించు వేళ పరలోకపు 
    ఇంటికి నడుపు విమోచకుడా ||జీవించు|| 

CHORDS


    E                   B7    E               A               B7
    జీవించు చున్నాడు యేసు ప్రభు - నా హృదయములో ఉన్నాడు 
     E    C#m      A    F#m B                E
    కష్టములలో నా సహాయుడై - నిత్యము జీవించును 

                                    A
1.  మాటచే సాగరము - పాయలై పోయె 
    B7                E    B7  E
    కోట గోడలు కూలి మట్టమైనవి 
                                         A
    గ్రుడ్డివాడు దృష్టిపొందె - ప్రభు మాటచే 
    B7                     E    B7    E
    కుష్ఠురోగి శుద్ధుడాయె ప్రభు ముట్టగా ||జీవించు|| 

2.  నన్ను వదలక పట్టుకొనుము 
    నిన్ను విడువక వెంబడింతును 
    మరణించు వేళ పరలోకపు 
    ఇంటికి నడుపు విమోచకుడా ||జీవించు|| 

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments