981) జయము క్రీస్తూ జయ జయ లివిగో

    జయము క్రీస్తూ - జయ జయ లివిగో
    భయము దీరె మరణముతో
    జయము క్రీస్తూ - జయ జయ లివిగో
    భయము దీరె మరణముతో
    సిలువ జయము మాకోసంబే
    తులువ బ్రోవ విజయమహో
    సిలువ జయము మాకోసంబే
    తులువ బ్రోవ విజయమహో
    జయము క్రీస్తూ - జయ జయ లివిగో
    భయము దీరె మరణముతో

1.  దేవా నవ్య సృష్టి - నీవే యిలజేసి
    దేవా నవ్య సృష్టి - నీవే యిలజేసి
    సాతానుని జాడ - సిలువలోనే దునుమాడ
    జయగీతం రహిబాడ || జయము ||

2.  పాతాళము నొంచి - పరలోకము దెరచి
    పాతాళము నొంచి - పరలోకము దెరచి
    పాపాత్ముల కెంత - భాగ్యమెంచె క్షమియించె
    పాడుదమా స్తుతియించి || జయము ||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments