307) ఇశ్రాయేలు దేవా నా స్తుతులమీద ఆసీనుడా


** TELUGU LYRICS **

ఇశ్రాయేలు దేవా నా స్తుతులమీద ఆసీనుడా
నిరంతరము స్తోత్రములకు పూజార్హుడా (2)
ఏమని నిన్ను నేను కీర్తింతును
ఏమని నిన్ను నేను పూజింతును (2)
ఏమని నిన్ను నేను ఆరాధింతును (2)
ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా – ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
ఆరాధనా నీకు ఆరాధనా – ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా – ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా        
||ఇశ్రాయేలు||

నా పితరులెందరో నిన్ను ఘనపరచి
దహనబలులు నీకు అర్పించగా (2)
ఇంపైన సువాసనగా అంగీకరించి
దీవెన వర్షము కురిపించితివే (2)      
||ఆరాధనా||

నా హృదయ క్షేత్రములో నిన్నారాధించి
స్తుతుల సింహాసనము నీకు వేయగా (2)
ఆనంద తైలముతో నన్నభిషేకించి
స్తోత్రగీతముతో నన్ను నింపితివే (2) 
||ఆరాధనా||

నా కొరకు సీయోనును సిద్ధపరచి
మహిమతో తిరిగి రానైయుంటివే (2)
ఆనంద ధ్వనులతో నన్నూరేగించి
శాశ్వత జీవము నాకిచ్చితివే (2)   
||ఆరాధనా||

** ENGLISH LYRICS **

Ishraayelu Devaa NAa Sthuthula Meedha Aaseenudaa
Nirantharamu Sthothramulaku Poojaarhudaa (2)
Emani Ninnu Nenu Keerthinthunu
Emani Ninnu Nenu Poojinthunu (2)
Emani Ninnu Nenu Aaraadhinthunu (2)
Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa – Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa
Aaraadhanaa Neeku Aaraadhanaa – Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa
Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa – Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa       
||Ishraayelu||

Naa Pitharulendharo Ninnu Ghanaparachi
Dhahana Balulu Neeku Arpinchagaa (2)
Impaina Suvaasanagaa Angeekarinchi
Deevena Varshamu Kuripinchithive (2)        
||Aaraadhanaa||

Naa Hrudaya Kshethramulo Ninnaaraadhinchi
Sthuthula Simhaasanamu Neeku Veyagaa (2)
Aananda Thailamutho Nannabhishekinchi
Sthothra Geethamutho Nannu Nimpithive (2) 
||Aaraadhanaa||

Naa Koraku Seeyonunu Siddhaparachi
Mahimatho Thirigi Raanaiyuntive (2)
Aanandha Dhwanulatho Nannooreginchi
Shaashwatha Jeevamu Naakichchithive (2) 
||Aaraadhanaa||

--------------------------------------------
CREDITS : జయరాజ్ (Jayaraj)
--------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments