849) గురిలేని బ్రతుకిది దరిచేర్చవా నా ప్రభూ

** TELUGU LYRICS **

    గురిలేని బ్రతుకిది దరిచేర్చవా నా ప్రభూ
    నీ తోడు లేక నే సాగలేను నీ నీడనే కోరితి

1.  గాలికెగరు పొట్టువంటిది నిలకడలేని నా బ్రతుకు
    అంతలోనే మాయమగును ఆవిరివంటి నా బ్రతుకు

2.  వాడిపోయి రాలిపోవును పువ్వులాంటి నా బ్రతుకు
    చిటికెలో చితికిపోవును బుడగవోలె నా బ్రతుకు

3.  కలకాలం నిలుచునది ప్రభువా నీ దివ్వ వాక్యం
    నిత్యజీవమొసగునది పరిశుద్ధుడా నీ నామం

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments