857) గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని


** TELUGU LYRICS **

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
గళమెత్తి నిన్ను నేను గానమాడెదన్
రాజుల రాజువని రక్షణ దుర్గమని
నీ కీర్తిని నేను కొనియాడెదన్
హల్లెలూయా నా యేసునాథా
హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథా (2)          
||గొప్ప||

అద్భుత క్రియలు చేయువాడని
ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడని (2)
అద్వితీయుడవని ఆదిసంభూతుడని
ఆరాధించెద నిత్యం నిన్ను (2)          
||హల్లెలూయా||

సాగరాన్ని రెండుగా చేసినాడని
సాతాను శక్తులను ముంచినాడని (2)
సర్వోన్నతుడవని సర్వ సంపన్నుడని
సాక్ష్య గీతం నే పాడెదన్ (2) 
||హల్లెలూయా||

** ENGLISH LYRICS **

Goppa Devudavani Shakthi Sampannudani
Galameththi Ninnu Nenu Gaanamaadedan
Raajula Raajuvani Rakshana Durgamani
Nee Keerthini Nenu Koniyaadedan
Hallelooyaa Naa Yesunaathaa
Hallelooyaa Naa Praananaathaa (2)         
||Goppa||

Adbhutha Kriyalu Cheyuvaadani
Aascharya Kaaryaalu Cheyagaladani (2)
Advitheeyudavani Aadisambhoothudani
Aaraadhincheda Nithyam Ninnu (2) 
||Hallelooyaa||

Saagaraanni Rendugaa Chesinaadani
Saathaanu Shakthulanu Munchinaadani (2)
Sarvonnathudavani Sarva Sampannudani
Saakshya Geetham Ne Paadedan (2)         
||Hallelooyaa||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments