867) ఘనమైన క్రీస్తు కృపఁ గనుగొంటి నిపుడు

    ఘనమైన క్రీస్తు కృపఁ గనుగొంటి నిపుడు ఘనుఁడు తన మహిమచేఁ
    గాఁచి పెంచెను నన్ను ||ఘనమైన||

1.  ఆపదలలో మునిఁగి యడలుచుండఁగ నన్ను ఁ జేపట్టెను చింత చే
    జెడకు మనుచు వేపాకు కన్న నిది వెగటైన నా జిహ్వ తీపుగా నొనరించి
    స్ధిరపరచె నిపుడు ||ఘనమైన||

2.  ఘనమైన యాపదల కడలిలో ఁ బడి యున్న ఘనుఁడు నా దెసఁ జూచి
    మనసు నొచ్చుకొనియె కనికరముచే నిన్నుఁ గరుణింతు నిప్పుడె వెనుకఁ
    జూడక తనదు వెంట రమ్మనెను ||ఘనమైన||

3.  కుల గోత్రములు వీడి కుటిలంబు దిగనాడి వలబడ్డ చేఁపవలె వదల
    కని పలికెన్ సిలువపై నసు విచ్చి బలహీన మెడలించి వలవలను
    కన్నీరు వల పోసినాఁడు ||ఘనమైన||

4.  పర్వతములపైఁ గట్టు పట్టణమువలె నిన్ను నుర్విలో నుంచితి నుచి
    తంబుగాను సర్వజనులకు వెలుఁగు సాక్షిగా నీవుండి గర్వింప వలదనుచు
    ||ఘనమైన||

5.  సదమలం బగు జ్ఞాన సరణి యిదె నా మాట ముదముతో నమ్మినను
    మోక్ష మోసఁగెదను కదిసి సాతాను బలు కాడిక్రిందను బడిన విదలించి
    నరకమున వేతునని పలికెన్ ||ఘనమైన|| 

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments