831) గాఢాంధ కారములో నే నడిచిన వేళలలో

గాఢాంధ కారములో నే నడిచిన వేళలలో
కంటి పాపవలె నన్ను కునుకాక కాపడును
ప్రభువైన యేసునకు జీవితమంత పాడెదన్
జడియను బెదరను నా యేసు నాతో నుండగా

మరణపు లోయలలో నే నడచిన వేళలలో
నే దుడ్దు కర్రయు నీ దండము ఆదరించును
శుధాత్మతో నింపును నా గిన్నె పొర్లు చున్నది
జడియను బెదరను నా యేసు నాతో నుండగా

అలలతో కొట్టబడినా నా నావలో నేనుండగా
ప్రభు యేసు క్రుప నన్ను విడువక కాపాడును
అభయమిచ్చి నన్ను అద్దరికి చేర్చును
జడియను బెదరను నా యేసు నాతో నుండగా

పర్వతములు తొలగినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను
నీ క్రుప నను విడువదు నీ కనికరం తొలగదు
నీ నిత్య సమాధానంతో నన్ను నడిపించును
జడియను బెదరను నా యేసు నాతో నుండగా

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments