835) గాయపడిన నీ చేయి చాపుము దేవా


** TELUGU LYRICS **

గాయపడిన నీ చేయి చాపుము దేవా
నీ సిలువ రక్తమును ప్రోక్షించుము నా ప్రభువా (2)
సిలువే నాకు విలువైనది (2)
అదియే నా బ్రతుకున గమ్యమైనది
ఎంతో రమ్యమైనది      
||గాయపడిన||

ఎండిన భూమిలో మొలచిన లేత
మొక్క వలె నీవు ఎదిగితివి (2)
సురూపమైనా ఏ సొగసైనా (2)
లేనివానిగా నాకై మారితివి
||గాయపడిన||

మనుషులందరు చూడనొల్లని
రూపముగా నాకై మారితివి (2)
మా రోగములు మా వ్యసనములు (2)
నిశ్చయముగా నీవు భరియించితివి 
||గాయపడిన||

నీవు పొందిన దెబ్బల వలన
స్వస్థత నాకు కలిగినది (2)
నీవు కార్చిన రక్తమే (2)
మా అందరికీ ఇల ప్రాణాధారము
||గాయపడిన||

** CHORDS **

Gaayapadina Nee Cheyi Chaapumu Devaa
Nee Siluva Rakthamunu Proskhinchumu Naa Prabhuvaa (2)
Siluve Naaku Viluvainadi (2)
Adiye Naa Brathukuna Gamyamainadi
Entho Ramyamainadi       
||Gaayapadina||

Endina Bhoomilo Molachina Letha
Mokkavale Neevu Edigithivi (2)
Suroopamainaa Ae Sogasainaa (2)
Lenivaanigaa Naakai Maarithivi 
||Gaayapadina||

Manushulandru Choodanollani
Roopamugaa Naakai Maarithivi (2)
Maa Rogamulu Maa Vyasanamulu (2)
Nischayamugaa Neevu Bhariyinchithivi 
||Gaayapadina||

Neevu Pondina Debbala Valana
Swasthatha Naaku Kaliginadi (2)
Neevu Kaarchina Rakthame (2)
Maa Andariki Ila Praanaadhaaramu 
||Gaayapadina||

--------------------------------------------------------------------------
CREDITS : దియ్యా ప్రసాద రావు (Diyya Prasada Rao)
--------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments