404) ఎంతో భాగ్యంబు శ్రీ యేసు దొరికెను


** TELUGU LYRICS **

ఎంతో భాగ్యంబు శ్రీ యేసు దొరికెను
మనకెంతో భాగ్యంబు
వింతైన తన మహిమనంత విడచి మన కొరకై
చింతలన్నియు బాపుటకెంతో దీనుడాయె         
||ఎంతో||

పరలోకమును విడచి మనుజ కుమారుడయ్యె
నరుల బాంధవుడయ్యా కరుణా సముద్రుండు
||ఎంతో||

బాలుడయ్య తన జనకుని – పని నెరిగిన వాడయ్యే
ఈ లోకపు జననీ జనకులకెంతో లోబడనే 
||ఎంతో||

పెరిగెను జ్ఞానమందు – మరియు దేహ బలమందు
పరమేశుని దయయందు నరుల కనికరమందు 
||ఎంతో||

** ENGLISH LYRICS **

Entho Bhaagyambu Shree Yesu Dorikenu
Manakentho Bhaagyambu
Vinthaina Thana Mahimanantha Vidachi Mana Korakai
Chinthalanniyu Baaputakentho Deenudaaye          
||Entho||

Paralokamunu Vidachi Manuja Kumaarudayye
Narula Baandhavudayyaa Karunaa Samudrundu
||Entho||

Baaludayya Thana Janakuni – Pani Nerigina Vaadayye
Ee Lokapu Jananee Janakulakentho Lobadane 
||Entho||

Perigenu Gnaanamandu – Mariyu Deha Balamandu
Parameshuni Dayayandu Narula Kanikaramandu
||Entho||

-------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments