1304) దొరకును సమస్తము యేసు పాదాల చెంత


** TELUGU LYRICS **

దొరకును సమస్తము యేసు పాదాల చెంత
వెదకినా దొరుకును యేసు పాదాల చెంత (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా… నీకసాధ్యమైనది లేనే లేదయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా… నీకు సమస్తము సాధ్యమేనయ్యా         
||దొరకును||

మగ్దలేనే మరియ యేసు పాదాలను చేరి
కన్నీళ్లతో కడిగి తల వెంట్రుకలతో తుడిచి (2)
పాదాలను ముద్దు పెట్టుకొని
పూసెను విలువైన అత్తరు (2)
చేసెను శ్రేష్టారాధన
దొరికెను పాప క్షమాపణ (2) 
||దొరకును||

యాయేరు అను అధికారి యేసు పాదాలను చేరి
బ్రతిమాలుకొనెను తన పన్నెండేళ్ల కుమార్తెకి (2)
చిన్నదాన లెమ్మని చెప్పి
బ్రతికించెను యేసు దేవుడు (2)
కలిగెను మహదానందం
దొరికెను రక్షణ భాగ్యము (2)
||దొరకును||

పత్మాసు దీపమున యోహాను యేసుని చూచి
పాదాలపై పడెను పరవశుడై యుండెను (2)
పరలోక దర్శనం
చూచెను తానే స్వయముగా (2)
దొరికెను ప్రభు ముఖ దర్శనం
దొరికెను ఇల మహా భాగ్యం (2)
||దొరకును||

** ENGLISH LYRICS **

Dorakunu Samasthamu Yesu Paadaala Chentha
Vedakinaa Dorukunu Yesu Paadaala Chentha (2)
Yesayyaa Yesayyaa… Neekasaadhyamainadi Lene Ledayyaa
Yesayyaa Yesayyaa… Neeku Samasthamu Saadhyamenayyaa         
||Dorakunu||

Magdhalene Mariya Yesu Paadaalanu Cheri
Kanneellatho Kadigi Thala Ventrukalatho Thudichi (2)
Paadaalanu Muddu Pettukoni
Poosenu Viluvaina Attharu (2)
Chesenu Shreshtaaraadhana
Dorakenu Paapa Kshamaapana (2)
||Dorakunu||

Yaayeru Anu Adhikaari Yesu Paadaalanu Cheri
Brathimaalukonenu Thana Pannendella Kumaarthekai (2)
Chinnadaana Lemmani Cheppi
Brathikinchenu Yesu Devudu (2)
Kaligenu Mahadaanandamu
Dorikenu Rakshana Bhaagyamu (2) 
||Dorakunu||

Pathmaasu Deepamuna Yohaanu Yesuni Choochi
Paadaalapai Padenu Paravashudai Yundenu (2)
paraloka Darshanam
Choochenu Thaane Swayamugaa (2)
Dorikenu Prabhu Mukha Darshanam
Dorikenu Ila Mahaa Bhaagyam (2) 
||Dorakunu||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : సి హెచ్ సాల్మోన్ రాజు (Ch Solmon Raju)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments