1155) దినము గతియించెను దిననాధుఁడ పరాద్రి

** TELUGU LYRICS **

    దినము గతియించెను దిననాధుఁడ పరాద్రి వెనుకడాఁగె నిఁ
    కమా మునిమాపు సంస్తవముఁ గొనుము సంప్రీతిమై ఘనుఁడ దేవా 
    ||దినము||

1.  సరవినంబరవీధి సంజ కెంజాయలు మురువుఁజూపె ప్రభువా
    దొరము నీ ముఖకాంతి కిరణ జాలము మాపై నెఱపరమ్ము
    ||దినము||

2.  కటికి చీఁకటులు దిక్తటములఁ గలిపియు త్కటములైన నీ చెం
    గట నున్న నెట్టి సంకటమేని మమ్ముఁ దాఁకుటకు జంకు
    ||దినము||

3.  తలఁపువలనను నోటి పలుకువలనను జెనఁటి పనులవల్ల మేము
    వలచి చేసిన పాపముల నెల్ల క్షమియింపుమ లఘక్షాంతి
    ||దినము||

4.  ముమ్మరమ్మగు శోధ నమ్ములపై విజయమ్మునొంద నీ దినమ్ము
    మాకు సామర్ధ్యమొసఁగితివి వంద నమ్ము దేవ
    ||దినము||

5.  ఈ దినము మాకు సమ్మోదంబుతో నిచ్చి యాదుకొన్న వరమౌ
    నీ దివ్యదానముల కై దేవ! మా కృతజ్ఞతను గొమ్ము
    ||దినము||

6.  అలసిన మా దేహములకు వలసిన నిదురఁ గలుగఁజేసి నీదూ
    తల హస్తములలో మమ్ములను దాఁచుము భద్రముగను దేవ
    ||దినము||

7.  అరుణోదయముననిన్నర్చించు కొఱకు నీ కరము సాఁచి మమ్ము
    త్వరగా మేల్కొల్పుము స్వాస్థ్య ప్రదాతవై పరమదేవ
    ||దినము||

8.  దాత వీవె లోక త్రాత వీవె మాకు నేత వీవె యేసు నీతి
    సూర్యుండవి ఖ్యాతి మహిమలు నీకె కలుగుఁగాక
    ||దినము||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments