1260) దేవుడే నా ఆశ్రయం రక్షణ దుర్గము

** TELUGU LYRICS **

దేవుడే నా ఆశ్రయం రక్షణ దుర్గము
కరుణతో కరుణించినా
ప్రేమతో నను బ్రోచినా
యేసుడే నా ఆశ్రయం రక్షణ దుర్గము
వేటగాని ఉరినుండి
రక్షించినా నా యేసయ్య
కాపరై నను కాయుచు
కనుపాపలా కాపాడిన
వరద వలే శ్రమలొచ్చిన
తుఫానులే చెలరేగిన
నోవహు ఓడ రీతిన
నోవహు ఓడ రీతిన

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments