928) చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులార

** TELUGU LYRICS **

    చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులార చూడరే క్రీస్తుని జూడరే
    చూడరే నాముక్తి పదవికి ఱేఁడు యేదశఁ గూడినాఁడో 
    ||చూడరే||

1.  మించి పొంతి పిలాతు సత్య మొ కించుకైనఁ దలంప కక్కట వంచనను
    గొట్టించి యూదుల మంచితనమే కోరి యప్ప గించెనా మేలు గ
    ణించెనా ఇతనిఁ గాంచి కాంచి భక్తులెట్లు స హించిరో పరికించి మీరిది
    ||చూడరే||

2.  మంటికిని నాకాశమునకును మధ్యమున వ్రేలాడుచుండఁగ నంటఁ
    గొట్టఁగ సిలువ మ్రాని కప్పగించుటకొరకు నిన్నుఁ గాంచెనా యిది
    మది నెంచెనా హా నా కంట నే నిటువంటి యాపదఁ గంటిఁ
    బ్రాణము లుండునే యిఁకఁ
    ||చూడరే||

3.  ఊటగా రక్తంబు కారుచు నుండ బల్లెపుఁ బ్రక్కపోటు మాటిమాటికిఁ
    జూడ దుఃఖము మరలునే తలమీఁద ముళ్లకి రీటమా యితనికి
    వాటమా యూదులు మోటులై బాహాటమున నీ పాటులను గాటముగఁ
    జేసిరి
    ||చూడరే||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments